Die meeste ingrypings oor taal in die ontwikkelingsouderdom is gemik op die kleuters of hoogstens in die eerste skooljare. Die studies is egter baie minder die verbetering van taal in adolessensie.

In 2017 is 'n stelselmatige oorsig deur Lowe en kollegas [1] vergelyk met verskillende studies oor die verbetering van ekspressiewe woordeskat by tieners wat voorgestel het:

 • 'n semantiese benadering
 • 'n vergelyking tussen fonologiese en semantiese benadering
 • 'n semantiese benadering gekombineer met die fonologiese benadering

Ten spyte van die geringe aantal studies (13), die algemeen lae gehalte en die heterogeniteit van intervensies en metingstelsels, het die skrywers nietemin tot interessante (gedeeltelike) gevolgtrekkings gekom.


Semantiese ingrepe

Die resultate van hierdie tipe intervensie is beperk. Slegs een studie uit die vier oorweeg [1] het tot beduidende verbeterings gelei. Die behandeling wat in die betrokke studie voorgestel is ('n ewekansige gekontroleerde kliniese proef op 54 seuns tussen 10 en 15,3 jaar) was gebaseer op:

 • kategorisering van woorde deur breinkaarte
 • gebruik van sinonieme, antonieme, polisemiese woorde en definisies

Die behandeling het 6 weke geduur, met 2 sessies van 50 minute per week. Die kontrolegroep het behandeling ontvang op grond van meer narratiewe aspekte (verhaalstruktuur, storievertelling en begrip met afleidings). Albei groepe het uiteindelik beduidende verbeterings en gedeeltelike veralgemenings aan onopgeleide woorde getoon.

Vergelyking tussen semantiese en fonologiese intervensies

Twee studies vergelyk die fonologiese en semantiese intervensie vir die verbetering van die ekspressiewe woordeskat.

Die studie deur Hyde Wright en kollegas [2], uitgevoer op 30 kinders tussen 8 en 14 jaar oud vir 'n periode van 5 weke (3 keer per week), vergelyk:

 • fonologiese ingrepe: aanbieding van die stimulus gevolg deur fonologiese vrae (is dit byvoorbeeld 'n lang of kort woord?)
 • semantiese ingrepe: aanbieding van die stimulus gevolg deur semantiese vrae (bv. kan u hierdie beeld beskryf?)

Volgens hierdie studie is die intervensie van die semantiese tipe meer effektief in veralgemening geblyk het in onopgeleide woorde (die semantiese behandelingsessies duur egter ongeveer twee keer so lank as die fonologiese behandeling).

In 'n studie met 'n baie soortgelyke ontwerp, het Bragard en kollegas [3] bevind dat:

 • kinders met fonologiese probleme het beter op semantiese behandeling gereageer
 • kinders met semantiese probleme het beter op fonologiese behandeling gereageer

Gekombineerde fonologiese en semantiese intervensies

Behalwe enkele spesifieke verskille (individuele of kleingroepbehandeling), het die sewe studies wat ondersoek is, almal beduidende verbeterings getoon.

Die benadering wat gebruik word, is gewoonlik die van breinkaarte en plakkate te skep met die nuwe woorde geleer; fonologiese ingryping word in enkele studies beskryf, maar behels dikwels aktiwiteite soos bingo met fonologiese leidrade wat verband hou met nuwe woorde wat aangeleer is.

Die duur van die intervensies wissel tussen 6 en 10 weke met vergaderings van 30 tot 60 minute vir een, twee of drie keer per week.

Gekombineerde fonologiese en semantiese intervensies

Ondanks die geringe aantal studies (en hul algehele gehalte), was dit vir die skrywers moontlik om die gevolgtrekking te maak:

 • 'n ingryping op ekspressiewe taalgebruik selfs in die adolessensie kan tot beduidende verbeterings lei
 • 'n gekombineerde fonologies-semantiese benadering blyk verkiesliker te wees as slegs fonologiese of semantiese benaderings

[1] Lowe H, Henry L, Müller LM, Joffe VL. Woordeskatintervensie vir tieners met taalversteuring: 'n sistematiese oorsig. Int J Lang Commun Disord. 2018;53(2):199-217.

[2] JOFFE, VL, 2006, Verbetering van taal en kommunikasie by taalgestremde kinders op hoërskool. In J. Clegg en J. Ginsborg (eds), Taal en sosiale nadeel: teorie in die praktyk (Chichester: Wiley), pp. 207-216.

[3] HYDE WRIGHT, S., GORRIE, B., HAYNES, C. en SHIPMAN, A., 1993, Wat is 'n naam? Vergelykende terapie vir gestremdheid by die vind van woorde met behulp van semantiese en fonologiese benaderings. Child JLanguage Teaching and Therapy, 9, 214–229.

[4] BRAGARD, A., SCHELSTRAETE, M.-A., SNYERS, P. en JAMES, DGH, 2012, Woord-vind-intervensie vir kinders met spesifieke taalgestremdheid: 'n meervoudige enkel-gevallestudie. Taal-, spraak- en gehoordienste in skole, 43 (2), 222–232.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Taalversteuring en disorthografie