Die term “fuitvoerende salwings"Groepeer 'n wye verskeidenheid kognitiewe prosesse en gedragsvaardighede, insluitend verbale redenering, probleemoplossing, beplanning, volgehoue ​​aandag, weerstand teen interferensie, die gebruik van terugvoering, multitasking, kognitiewe buigsaamheid en nuwigheidsbestuur. Hierdie funksies word 'koue' komponente van uitvoerende funksies genoem weens hul korrespondensie met kognitiewe prosesse relatief onafhanklik van emosionele aktivering[4].

Alhoewel vanuit die kognitiewe oogpunt die definisie van gedragsvariant van frontotemporale demensie (bvFTD) maak hoofsaaklik voorsiening vir uitvoerende tekorte terwyl die beskrywing van die tipiese variant van die Alzheimer-demensie (AD) het veral betrekking op veranderings in die geheue. Uit verskillende ondersoeke word gewys hoe in beide gevalle patologiese tellings gevind kan word in verskillende standaardtoetse vir uitvoerende funksies. Hierdie tekorte het betrekking op beplanning, set-switching, abstraksie, remming, selektiewe, volgehoue ​​en verdeelde aandag[24].

Die verandering van uitvoerende funksies blyk dus nie 'n eksklusiewe voorreg van bvFTD te wees in vergelyking met AD nie. Aangesien die mees gebruikte en vinnigste gebruikstoetse in die konteks van uitvoerende funksies koue komponente betref, is dit nuttig om die tipiese bedryfsprofiele te onderskei, en veral die verskille tussen die twee panele.


Daar is talle studies oor hierdie onderwerp gedoen waarin die toetse wat die meeste gebruik word, dikwels teenstrydige resultate opgelewer het wat nou hersien sal word.

Die toetse

Hayling-toets 
Hierdie toets word min in navorsing gebruik, maar het getoon dat dit getoon is goeie vermoë om te onderskei tussen die twee soorte pasiënte in die vraag, albei in oorkoepelende soektogte[11] dan in die lengtes. Veral Ramanan en kollegas[17] benadruk hoe slegs 'n Hayling-toets in 'n ondersoek met verskillende opvolgings oor drie jaar, tussen die verskillende metings van uitvoerende funksies, was sensibile, na die eerste herwaardasie na een jaar, om die prestasie van pasiënte met (laer) bvFTD te onderskei van diegene met AD. 'N Soortgelyke resultaat is deur Schubert en medewerkers verkry[21] een uitlig laer prestasie in die geval van bvFTD, beide tydens die eerste assessering en daaropvolgende opvolg. Die gevolgtrekkings van 'n verdere longitudinale studie kom ook in hierdie rigting[7] wat nie net verskil in die opvoering tussen die twee verskillende raamwerke vind nie, maar dit in 89,5% van die gevalle kan onderskei, in kombinasie met die omgekeerde geheue en die fonemiese vloei. Hierdie persentasie sou styg tot 92% deur die tellings van die Hayling-toets te kombineer met dié van atrofie van die orbito-frontale korteks.

Toets van alledaagse aandag 
In bogenoemde navorsing deur Perry en kollegas[15] AD- en bvFTD-pasiënte is ook vergelyk in die 'soek op kaart'en in'tel hysvloere met afleiers', met aansienlik laer prestasies in die tweede groep.

Antisaccadiese bewegings 
Op soek na Possin en medewerkers[16] het 'n battery getoets, gefokus op uitvoerende funksies (NIH EXAMINER battery), waarna die die vermoë om te onderskei tussen kontroles, AD-pasiënte en bvFTD-pasiënte. Benewens fonemiese vloeistowwe, het pasiënte met bvFTD laer prestasies getoon in die toets van antisaccadiese bewegings.

Semantiese vloeistowwe 
In die meeste studies wat bestudeer is, was daar geen verskil tussen bvFTD en AD nie[1][3][6][8][13][15][16][20][22][24], selfs nie as die neiging in die lengterigting bestudeer word nie[18]. Die enigste nuttige aanduidings kom van kwalitatiewe analise van prestasie tot semantiese vloei en uit die vergelyking van prestasies in hierdie tipe toets met dié van fonemiese vloei: Thompson en medewerkers[25] beklemtoon hoe pasiënte met bvFTD sal baie meer reëloortredings uitvoer as pasiënte met AD en voorts, in ooreenstemming met wat bespreek is met betrekking tot fonologiese vloeistowwe, sal verskillende patrone by die twee soorte pasiënte waargeneem word deur die tellings in die twee soorte toetse te vergelyk.[19].

Omgekeerde syfergeheue
In hierdie tipe toets die getuienis is kontroversieel: in die meeste gevalle is die prestasie vergelykbaar in beide soorte demensie[3][7][8][10][11][15][24][25] en slegs in drie gevalle is 'n laer prestasie gevind by pasiënte met bvFTD, waarvan die verskil in een geval slegs sigbaar was in verhouding tot pasiënte met ligte AD[1]. Boonop sou die prestasie, ongeag die basislyn, met verloop van tyd 'n vinniger afname toon[21].

Toetsroete B 
Ook in die geval van hierdie toets, toon die navorsing teenstrydige resultate wat in sommige gevalle nie die verskille tussen die twee groepe uitlig nie[3][6][8][11][17][21] terwyl in ander gevalle pasiënte met AD laer is as dié met bvFTD[7][18][20]. Die enigste aspek waarop pasiënte met bvFTD hulle sou meer probleme toon, ten minste op soek na Ranasinghe en kollegas[18] gaan oor dieonsensitiwiteit vir foute in 'n gewysigde weergawe van die TMT-B (die briewe is maande lank vervang) en sodoende word meer reëls oortree. Daarbenewens, hoewel hulle aanvanklik beter presteer, is hulle geneig om vinniger af te neem by pasiënte met bvFTD[21].

Frontale assesseringsbattery 
Verskeie navorsing is met hierdie instrument uitgevoer om die prestasie in bvFTD in vergelyking met AD te vergelyk. Alhoewel dit in sommige omstandighede nie gelyk het of dit tussen die twee soorte demensie onderskei word nie[3], in die meeste gevalle is daar beduidende verskille[2][9] beide met betrekking tot matige en matige AD, met 'n sensitiwiteit van 77% en 'n spesifisiteit van 87%[1][23], met beduidende verskille in alle subtoetse, behalwe vir motoriese rye. Verder, in die navorsing deur Castiglioni en kollegas waarin daar geen verskille tussen die twee patologiese prente sou wees nie, moet 'n beduidende ouderdomsverskil tussen die twee groepe gerapporteer word, wat die resultate kon verander het.

Wisconsin-kaart sorteer toets 
Ondanks sy reputasie as 'n uitvoerende funksie-toets, kom hierdie toets nie gereeld voor in navorsing wat AD en bvFTD oor uitvoerende funksies vergelyk nie. Die twee studies wat in hierdie artikel ondersoek is, het gegee gemengde resultatewat in een geval 'n afwesigheid van beduidende verskille tussen die twee soorte demensie toon[8] en in die ander geval, sou die twee groepe verskil in die aantal kriteria wat ten gunste van die CEO uitgevoer is[15].

Weigl-toets 
Onder die ondersoeke, onder dié van Thompson en medewerkers[25] 'n beduidende verskil kom tussen AD en bvFTD voor omdat pasiënte in die tweede geval nie die gekose maatstaf sou handhaaf nie. Ander navorsing sou egter nie dieselfde resultate gevind het nie, wat die afwesigheid van beduidende verskille in prestasie tussen die twee groepe beklemtoon[6][24].

Strooptoets 
Al die navorsing wat ondersoek is, het verskille in prestasie getoon in vergelyking met die kontrolegroepe, maar nie tussen bvFTD en AD nie[5][8][13][14][15][18].

Grafiese vlotheid 
Ondersoek met behulp van hierdie toets het geen verskil tussen bvFTD en AD gevind nie[8][10]alhoewel daar in albei groepe reeds swak prestasie is vanaf ligte demensievlakke[18].

Brixton-toets 
Alhoewel navorsing die doeltreffendheid van sommige toetse van uitvoerende funksies in die onderskeid tussen AD en bvFTD onthul het[7], in dieselfde studie het pasiënte dieselfde in die Brixton-toets behaal.

Gewysigde kaartsorteringstoets 
Soortgelyk aan wat na vore gekom het in die navorsing van Hutchinson & Mathias[8] met betrekking tot WCST, het hierdie gewysigde weergawe ook nie nuttig geblyk om die twee soorte demensie te onderskei nie[13].

Toring van Londen 
Op soek na Giovagnoli en medewerkers[6], was daar geen noemenswaardige verskille in prestasie in hierdie toets tussen vakke met bvFTD en vakke met AD nie.

Kognitiewe beramings 
Nie eens hierdie toets, vanuit 'n kwantitatiewe oogpunt, het verskille tussen AD en bvFTD getoon nie[13].

gevolgtrekkings

Gegewe wat na vore gekom het, is dit moontlik om tot die gevolgtrekking te kom dat slegs enkele van die mees gebruikte toetse in die kliniese praktyk van groot hulp kan wees om tussen AD en bvFTD te onderskei. die fonemiese vloeistowwedie FAB en dieHayling-toets dit blyk dat dit die enigste bewys is, onder diegene wat die meeste gebruik word in die genoemde navorsing, wat getoon het dat pasiënte met AD en bvFTD verskillende resultate ten koste van laasgenoemde het, ten minste in die meeste gevalle.

Ten spyte hiervan is selfs proefpersone met AD gewoonlik nie dieselfde toetse nie, wat dit dus moeilik maak om die twee patologiese prente te onderskei. In hierdie sin blyk kwalitatiewe aanwysers en sommige kognitiewe prestasiepatrone nuttig te wees.

'N Voorbeeld word gegee deur kombinasie van semantiese en fonologiese vloeistowwe[19]Soos hierbo genoem, wil dit voorkom asof daar slegs by pasiënte met AD beduidende verskille bestaan ​​tussen die twee soorte toetse, met aansienlik laer z-tellings in semantiese vloeistowwe.

In Italiaanse kalibrasies is ons egter geneig om ekwivalente tellings te gebruik wat, met veel groter intervalle as z-tellings, die moontlikheid kan verminder om hierdie verskille in gestandaardiseerde prestasie tussen toetse te begryp.

Soos uitgelig deur Hornberger en kollegas[7], die kombinasie van die Hayling-toets, die omgekeerde syferspan en die fonologiese vloei kan onderskei tussen AD en bvFTD; Dit blyk dus nuttig te wees om gesamentlike toetse saam te doen om tussen die twee toestande te onderskei.

Daarbenewens is 'n ander kwalitatiewe aspek wat na vore gekom het en waarskynlik bruikbaar sou wees, die hoër frekwensie van oortreding van reëls in semantiese vloei[25], sowel as die meeste aantal uitvoeringsfoute in verskillende toetse gepleeg deur onderwerpe met bvFTD (volharding, oortredings van reëls, wanverhouding tussen mondelinge opdrag en uitvoering wat remming verg, volharding in grafiese vlotheid, vloei en TMT-B).

Al hierdie aspekte wat pas genoem is, maak nie voorsiening vir 'n kwantitatiewe evaluering in die toetse wat algemeen gebruik word in die diagnostiese prosedures vir demensie nie, 'n kwalitatiewe analise is noodsaaklik dit strek verder as die enkele gestandaardiseerde tellings in die evaluering van uitvoerende funksies in die CEO en in die bvFTD.

Bibiography

 1. Bertoux, M., de Souza, LC, Zamith, P., Dubois, B., & Bourgeois-Gironde, S. (2015). Verdiskontering van toekomstige belonings in gedragsvariant frontotemporale demensie en Alzheimer se siekte. Neuropsigologie, 29 (6), 933.
 2. Bertoux, M., de Souza, LC, O'Callaghan, C., Greve, A., Sarazin, M., Dubois, B., & Hornberger, M. (2016). Tekorte aan sosiale kognisie: die sleutel tot die diskriminasie van gedragsafwykende frontotemporale demensie van Alzheimer se siekte, ongeag geheueverlies? Tydskrif vir Alzheimersiekte, 49 (4), 1065-1074.
 3. Castiglioni, S., Pelati, O., Zuffi, M., Somalvico, F., Marino, L., Tentorio, T., & Franceschi, M. (2006). Die frontale assesseringsbattery onderskei nie frontotemporale demensie van Alzheimer se siekte nie. Demensie en geriatriese kognitiewe versteurings, 22 (2), 125-131.
 4. Chan, RC, Shum, D., Toulopoulou, T., & Chen, EY (2008). Assessering van uitvoerende funksies: hersiening van instrumente en identifisering van kritieke kwessies. Argiewe van kliniese neuropsigologie, 23 (2), 201-216.
 5. Collette, F., Amieva, H., Adam, S., Hogge, M., Van der Linden, M., Fabrigoule, C., & Salmon, E. (2007). Vergelyking van remmende funksionering by ligte Alzheimersiekte en frontotemporale demensie. Cortex, 43 (7), 866-874.
 6. Giovagnoli, AR, Erbetta, A., Reati, F., & Bugiani, O. (2008). Differensiële neuropsigologiese patrone van frontotemporale demensie en Alzheimer se siekte in 'n studie van diagnostiese ooreenstemming. Neuropsychologia, 46 (5), 1495-1504.
 7. Hornberger, M., Savage, S., Hsieh, S., Mioshi, E., Piguet, O., & Hodges, JR (2011). Orbitofrontale disfunksie onderskei gedragsafwykende frontotemporale demensie van Alzheimer se siekte. Demensie en geriatriese kognitiewe versteurings, 30 (6), 547-552.
 8. Hutchinson, AD, & Mathias, JL (2007). Neuropsigologiese tekorte in frontotemporale demensie en Alzheimer se siekte: 'n meta-analitiese oorsig. Tydskrif vir neurologie, neurochirurgie en psigiatrie.
 9. Iavarone, A., Ronga, B., Pellegrino, L., Lore, E., Vitaliano, S., Galeone, F., & Carlomagno, S. (2004). Die Frontal Assessment Battery (FAB): normatiewe data uit 'n Italiaanse steekproef en prestasies van pasiënte met Alzheimer se siekte en frontotemporale demensie. Funksionele neurologie, 19 (3), 191-196.
 10. Kramer, JH, Jurik, J., Sharon, JS, Rankin, KP, Rosen, HJ, Johnson, JK, & Miller, BL (2003). Kenmerkende neuropsigologiese patrone in frontotemporale demensie, semantiese demensie en Alzheimer-siekte. Kognitiewe en gedragsneurologie, 16 (4), 211-218.
 11. Leslie, FVC, Foxe, D., Daveson, N., Flannagan, E., Hodges, JR, & Piguet, O. (2016). FRONTIER Executive Screen: 'n kort uitvoerende battery om frontotemporale demensie en Alzheimer se siekte te onderskei. J Neurol Neurosurg Psigiatrie, 87 (8), 831-835.
 12. Liscic, RM, Storandt, M., Cairns, NJ, & Morris, JC (2007). Kliniese en psigometriese onderskeid tussen frontotemporale en Alzheimer demensies. Argiewe vir neurologie, 64 (4), 535-540.
 13. Nedjam, Z., Devouche, E., & Dalla Barba, G. (2004). Confabulasie, maar nie uitvoerende wanfunksie nie, onderskei AD van frontotemporale demensie. Europese Tydskrif vir Neurologie, 11 (11), 728-733.
 14. Pachana, NA, Boone, KB, Miller, BL, Cummings, JL, & Berman, N. (1996). Vergelyking van neuropsigologiese funksionering by Alzheimer se siekte en frontotemporale demensie. Tydskrif van die International Neuropsychological Society, 2 (6), 505-510.
 15. Perry, RJ, & Hodges, JR (2000). Onderskeidende frontale en tydelike variant frontotemporale demensie van Alzheimer se siekte. Neurologie, 54 (12), 2277-2284.
 16. Possin, KL, Feigenbaum, D., Rankin, KP, Smith, GE, Boxer, AL, Wood, K.,… & Kramer, JH (2013). Dissosieerbare uitvoerende funksies in gedragsvariante frontotemporale en Alzheimer demensies. Neurologie, 80 (24), 2180-2185.
 17. Ramanan, S., Bertoux, M., Flanagan, E., Irish, M., Piguet, O., Hodges, JR, & Hornberger, M. (2017). Longitudinale uitvoerende funksie en episodiese geheueprofiele by gedrags-variante frontotemporale demensie en Alzheimersiekte. Tydskrif van die International Neuropsychological Society, 23 (1), 34-43.
 18. Ranasinghe, KG, Rankin, KP, Lobach, IV, Kramer, JH, Sturm, VE, Bettcher, BM,… & Stephens, ML (2016). Kognisie en neuropsigiatrie in gedragsvariant frontotemporale demensie volgens siekte stadium. Neurologie, 86 (7), 600-610.
 19. Rascovsky, K., Salmon, DP, Hansen, LA, Thal, LJ, & Galasko, D. (2007). Verskillende vlottekorte in die letter- en semantiese kategorie in lykskouingsbevestigde frontotemporale demensie en Alzheimersiekte Neuropsigologie, 21 (1), 20.
 20. Reul, S., Lohmann, H., Wiendl, H., Duning, T., & Johnen, A. (2017). Kan kognitiewe assessering vroeë stadiums van Alzheimer en gedragsvariant frontotemporale demensie tydens die aanvanklike kliniese aanbieding regtig onderskei? Alzheimer se navorsing en terapie, 9 (1), 61.
 21. Schubert, S., Leyton, CE, Hodges, JR, & Piguet, O. (2016). Longitudinale geheueprofiele in frontotemporale demensie en gedragsvariant en Alzheimer se siekte. Tydskrif vir Alzheimersiekte, 51, 775–782.
 22. Siri, S., Benaglio, I., Frigerio, A., Binetti, G., & Cappa, SF (2001). 'N Kort neuropsigologiese beoordeling vir die differensiële diagnose tussen frontotemporale demensie en Alzheimer se siekte. Europese Tydskrif vir Neurologie, 8 (2), 125-132.
 23. Slachevsky, A., Villalpando, JM, Sarazin, M., Hahn-Barma, V., Pillon, B., & Dubois, B. (2004). Frontale assesseringsbattery en differensiële diagnose van frontotemporale demensie en Alzheimer-siekte. Argiewe vir neurologie, 61 (7), 1104-1107.
 24. Stopford, CL, Thompson, JC, Neary, D., Richardson, AM, & Snowden, JS (2012). Werkgeheue, aandag en uitvoerende funksie by Alzheimer se siekte en frontotemporale demensie. Cortex, 48 (4), 429-446.
 25. Thompson, JC, Stopford, CL, Snowden, JS, & Neary, D. (2005). Kwalitatiewe neuropsigologiese prestasie-eienskappe in frontotemporale demensie en Alzheimer se siekte. Tydskrif vir neurologie, neurochirurgie en psigiatrie, 76 (7), 920-927.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!